Ruten

Byens nye ansikt!
Sandnes tomteselskap er tildelt oppgaven med å lage en områdeplan for Ruten. Ruten ligger midt i Sandnes sentrum. Det har fra tidligere vært avholdt arkitektkonkurranse for området, og vinnerbidraget heter ”Lysning". Oppstart av planarbeidet med tilhørende planprogram ble varslet i oktober 2014. Planprogrammet ble vedtatt 02.12.2015. Forslag til områderegulering er levert inn for behandling, forventet godkjent våren 2017.

Sandnes kommune mottok 36 søknader om kvalifisering til arkitektkonkurransen om utforming. Kommunens krav var at Ruten skal bli en multifunksjonell plass med en høy andel av grønt midt i Sandnes sentrum. 

Ruten er lokalisert mellom jernbanen i vest, kjøpesenteret Amfi i de gamle spinneribygningene i øst, tinghuset i nord og planlagt bolig/forretningsbygg i sør. Området mellom bygningene utgjør ca. 30 daa. Den er i dag et viktig transportknutepunkt for kollektivtrafikken og danner et viktig bindeledd mellom de ulike sentrumsområdene. 

Illustrasjoner knyttet til vinnerbidraget Lysning ser du her.

Kontakt

Laila Haugland
Laila Haugland
Prosjektleder
Telefon:51 33 54 32
Mobil:959 88 766
Tilbake
Først og fremst Sandnes.