Varatunparken

Forberedelse av innspill til endret formål i neste rullering av kommuneplanen.
Størrelse: Potensielt utbyggingsområde ca 90 dekar.
Status: Området er regulert til grøntområde i gjeldene planer, men Sandnes tomteselskap vil gjennom arkitektkonkurranse og forundersøkelser vurdere å spille inn endret formål i neste rullering av kommuneplanen. Innledende analyser har vist at det er potensiale på opp mot 1000 boliger.

Kontakt

Mona Stangborli
Mona Stangborli
Prosjektleder
Telefon:51 33 58 55
Mobil:977 90 042
Tilbake
Først og fremst Sandnes.